printlogo


کد خبر: 206197تاریخ: 1397/11/21 00:00
جایگاه اول تا هفتم ایران در جهان در تولید 22 محصول کشاورزی
تولیدات کشاورزی در 40 سال اخیر 5 برابر شده است

گروه اقتصادی: طی ۴ دهه گذشته، تولیدات کشاورزی ایران با 5 برابر افزایش به 122 میلیون تن رسیده و ایران در 22 محصول کشاورزی جایگاه اول تا هفتم جهان را دارد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، به‌رغم ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎیی که بخش کشاورزی تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به آنها مبتلا بوده - نظیر ساختار سنتی، محرومیت و عدم توسعه مناطق روستایی - و همچنین بروز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻫﺎی متناوب و کاهش فزاینده منابع آب در ۴۰ سال گذشته، ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در فاصله سال‌‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷ از ۲۶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ نشان از اﻫﺘﻤﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و برخورداری از حمایت و توسعه همه‌جانبه در بخش کشاورزی دارد. در این مدت ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ (GDP) به‌رغم رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ از 8/5 درﺻﺪ ﺑﻪ ۱۰ درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر ﻛﺸﺎورزی در ارزش اﻓﺰوده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺶ از 5/32 درﺻﺪ است ﻛﻪ حکایت از ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ دارد. به‌رغم نوسانات اقتصادی کشور، بخش کشاورزی به عنوان یک بخش با ثبات، از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده و در برخی سال‌ها رشد اقتصادی کشور به‌واسطه رشد بخش کشاورزی بوده است. در این مدت اگرچه جمعیت کشور با ۱۳۲ درﺻﺪ رشد از ﺣﺪود ۳۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۸۱ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ بالغ شده است، لیکن تولیدات کشاورزی با رشد ۳۶۸ درصدی از رشد جمعیت پیشی گرفته است. به این ترتیب ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ محصولات کشاورزی نیز ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل ۱۰۳ درﺻﺪ از حدود ۷۴۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ۱۵۰۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ، دام و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ با ۲۹۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از ۱۰۲ کیلوگرم به ۲۹۶ کیلوگرم، ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ با ۸۶ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از ۵۵۷ کیلوگرم به ۱۰۳۵ کیلوگرم، ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰی با ۱۳۰۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از یک کیلوگرم به ۱۴ کیلوگرم و ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دام و ﻃﻴﻮر با ۹۴ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از ۹۵ کیلوگرم به ۱۸۴ کیلوگرم ﻃﻲ 4 دﻫﻪ گذشته رسیده اﺳﺖ. روند افزایش تولید موجب شده است ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی داﺧﻠـﻲ ﻛﺸـﻮر و خودکفایی در محصولاتی چون گندم، شکر، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات (بویژه پنیر) و بهبود چشمگیر ضریب خوداتکایی در سایر محصولات، به‌واسطه ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﻲ، رشد به‌کارگیری ﻓﻨﺎوری و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ارزش اﻓﺰوده ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ ۲۳۹ درﺻﺪ رﺷﺪ از ۳۳ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ۱۱۱ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺻـﺎدرات ﺳﺮاﻧﻪ محصولات کشاورزی از ﺣﺪود ۱۳ دﻻر در ﺳﺎل ۱۳۵۶ ﺑﻪ ۷۱ دﻻر در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۷برسد؛ به عبارت دیگر ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ بیش از ۱۰ برابر شده و از ۴۴۳ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ۵۵۰۴ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رسیده است. از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ رﺷﺪی حدود ۵۱۵ درﺻﺪی از 5/3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ، تولیدات زراعی با رشد حدود ۳۲۰ درصدی از ۲۰ میلیون تن به ۸۴ میلیون تن، محصولات دام و طیور با رشد ۳۳۰ درصدی از 5/3 میلیون تن به ۱۵ میلیون تن و تولیدات شیلات و آبزیان با رشد ۲۱۰۰ درصدی از ۵۰ هزار تن به بیش از 1/1 میلیون تن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در چند سال گذشته برای نخستین‌بار طرح پرورش ماهی در قفس‌‌های تعبیه‌شده در آب دریاها اجرا شده و با این روش تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن ماهی تولید شده است. تولید گندم به عنوان راهبردی‌‌‌‌‌ترین محصول کشاورزی بیش از ۳ برابر شده و از ۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به حدود 5/13 میلیون تن در سال ۱۳۹۷ رسیده است، در حالی که سطح زیر کشت این محصول در این مدت فقط یک میلیون هکتار افزایش یافته است. در نتیجه افزایش تولید نیشکر از ۶۸۰ هزار تن به بیش از 5/7 میلیون تن و افزایش تولید چغندر قند از
۴ میلیون تن به بیش از ۸ میلیون تن، تولید قند و شکر نیز از ۶۳۰ هزار تن به بیش از ۲ میلیون تن رسیده و کشور در آستانه خوداتکایی قرار گرفته است. با توسعه صنایع روغن‌کشی و فناوری‌‌های کشت، تولید دانه‌‌های روغنی با رشد بیش از ۲۱۰۰ درصدی از ۲۶ تن به ۵۸۰ هزار تن رسیده است. با فراهم کردن زیرساخت‌‌های صنعتی مورد نیاز و فرصت سرمایه‌گذاری، اشتغال و کسب‌وکار، تولید مرغ نیز رشد ۱۳۳۰ درصدی را تجربه کرده و از ۱۶۳ هزار تن به بیش از 3/2 میلیون تن و تولید تخم‌مرغ با رشد ۳۲۰ درصدی از ۲۱۵ هزار تن به ۹۰۳ هزار تن رسیده است. اجرای عملیات آبخیزداری از ۵۰۰ هزار هکتار به ۲۷ میلیون هکتار و جنگل‌کاری جنگل‌‌های شمال کشور از ۲۹ هزار هکتار به ۴۸۰ هزار هکتار رسیده است. همچنین سامانه‌‌های نوین آبیاری به عنوان یکی از زیرساخت‌‌های افزایش بهره‌وری آب در زراعت مورد حمایت بوده و از این رو از اراضی تحت سامانه‌ها از حدود ۳۷ هزار هکتار در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. اکنون ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 3/5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ زراﻋﻲ و ۴۱۹ ﻫﺰار از اراﺿﻲ ﺑﺎﻏﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزی ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ۳۶۱۹ ﻫـﺰار رأس دام، ﺑﻴﺶ از ۶۹۳ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ طیور و ﺑـﻴﺶ از ۳۱۴۳ ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۹۷ بیمه شده‌‌‌اند. همچنین اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ و رﻓـﻊ ﻓﻘـﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ که از آرمان‌‌های انقلاب اسلامی بوده، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۵۶ روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ 8/6 درﺻﺪ بوده که در ﺳﺎل ۱۳۸۰ اﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ۶۸ درﺻـﺪ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺖ. پس از انقلاب راه‌های بسیاری از روستاها آسفالت شده است و بسیاری از روستاها از نعمت برق برخوردار شده‌اند. در بخش ساخت راه آسفالته در روستاها از 16 درصد پس از انقلاب اکنون76 درصد ارتقا یافته است.


Page Generated in 0/0034 sec