printlogo


کد خبر: 209420تاریخ: 1398/2/24 00:00
کره جهانگیری!

صادر شده در دولت چون چربی سرشیری
از آب گل آلوده داری کره میگیری!
تا یاد شما باشد روزی کره قحطی بود
باید کره وارد کرد با ارز جهانگیری!
 


Page Generated in 0/0037 sec