تقویم امروز

درگذشت «علی حاتمی» کارگردان شهیر ایرانی- 1375 ش
آغاز عقب‌نشینی نیروهای «ناتو» از خلیج‌فارس- 1366 ش
شکست سپاهیان ایران از مسلمانان و انقراض سلسله ساسانیان در زمان خلیفه سوم- 31 ق
تصرف شهر بغداد توسط شاه‌عباس صفوی و شکست امپراتوری عثمانی- 1033 ق
آغاز حمله بزرگ ارتش شوروی برای نجات مسکو از محاصره قوای آلمان- 1941م
آغاز سلطنت ملکه «الیزابت» دختر پتر کبیر، امپراتور روسیه- 1741م
تخریب مسجد بابری هند توسط هندوهای افراطی این کشور- 1992م