چرا اره برقی نبردی؟
نظر به اتهامات پسر ۱۷ ساله‌ای که در تظاهرات ضد نژادپرستی اقدام به قتل ۲ نفر با گلوله کرده است این دادگاه با حضور شاکیان عمومی و خصوصی برگزار می‌شود.
 
قاضی:پسر جان بگو ‌ببینم چرا کشتیشون؟
پسر: رو اعصابم بودن. همین که رسیدن بهم گفتن مدرسه‌ها داره حضوری میشه منم زدم کشتمشون..
قاضی:برات باز آمد بوی ماه مدرسه رو هم خوندن؟
پسر:بله! تازه گفتن سامانه happy خیلی خوبه. ما مشکلی تو تحصیل مجازی نداریم.
قاضی:چه جوری تو اون، شلوغی همه این حرف‌ها رو گفتن.
پسر: نیاز به گفتن نبود از قیافشون معلوم بود که از اون بچه مثبت‌ها هستن که یک روز مونده به کریسمس هم میرن مدرسه.
قاضی:خوب این یکی  دفاع از خود محسوب میشه.و قابل بخشش هست
حالا چرا بغل دستی شو کشتی؟
پسر: ازش پرسیدم ساعت چنده گفت قدیم یا جدید منم کشتمش.
قاضی:چه جوری کشتیش؟
پسر: با تفنگ دیگه.
قاضی:چرا اره برقی نبرده بودی؟
پسر:رفتم بخرم گرون بود. اسلحه ارزون‌تر بود با پول تو جیبی‌هام خریدم.
قاضی:دلایلش موجه بود. تبرئه شد...