«مروان البرغوثی» گزینه توافقی احتمالی برای ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین
پافشاری جنبش حماس بر آزادی «مروان البرغوثی» از رهبران جنبش فتح در هرگونه توافق تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی توجه کارشناسان را جلب کرده، طوری که از وی به عنوان گزینه توافقی احتمالی برای جانشینی «محمود عباس» 
در سمت ریاست تشکیلات خودگردان نام برده‌اند.